Incasso

Buitengerechtelijke incasso:

De betaalmoraal in Nederland loopt lang. Nederlandse bedrijven betalen gemiddeld ruim na het verstrijken van een betalingstermijn. Organisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met vorderingen die niet tijdig of zelfs helemaal niet worden betaald. De hiermee gemoeide jaarlijkse schade wordt op vele miljarden euro’s geschat. Vermijd ergernis, renteverlies, kosten en tijdsverlies. Streef naar een korte aanmaningsperiode en aarzel niet om Uw vordering uit handen te geven.

Als incasso specialist zetten wij onze ervaring en expertise graag in om ook Uw nationale en internationale vordering op correcte wijze succesvol te incasseren op basis van het concept “no cure/no pay”.

Wilt u eerst vrijblijvend informatie aanvragen?
Tijdens kantooruren zijn wij voor al Uw vragen bereikbaar via 076 – 524 4648.

U kunt ook ons contactformulier invullen. Klik dan
hier.

Wat zijn de voordelen van onze incasso dienstverlening:

- Een optimaal resultaat door een professionele werkwijze, kennis en ervaring;
- U loopt geen financieel risico, omdat wij tijdens de buitengerechtelijke incassoprocedure vasthouden aan het concept “no cure/no pay” – indien een vordering niet kan worden geïncasseerd, loopt U geen enkel risico om achteraf te worden geconfronteerd met incassokosten of bureau- en dossierkosten.
- U kunt uw vordering(en) kosteloos indienen, omdat wij niet werken met een betaald abonnement.
- De kans op onverwachte buitengewone baten door zonder enig financieel risico Uw “oude” en afgeschreven vordering(en) aan ons over te dragen.
- In de meeste gevallen kunnen wij de incassoprocedure geheel kosteloos voeren, omdat wij de kosten volledig op de debiteur verhalen.
- Tijdsbesparing en snelheid van handelen door een direct aanspreekpunt met een deskundig en ervaren medewerker.
- Geen verrassingen door een transparante werkwijze.
- De op onze derden rekening ontvangen gelden worden direct doorgestort.
- Standaard en op verzoek zeer gedetailleerde rapportages.


Gerechtelijke incasso:

Uw vorderingkan via een gerechtelijke incassoprocedure worden veiliggesteld. Met een executoriale titel kan beslag worden gelegd op loon, uitkering, spaargelden en andere vermogensbestanddelen.

Procederen brengt risico’s met zich mee. Menig organisatie heeft ervaring met een afrekening van een gerechtelijke incassoprocedure, waarbij na aftrek van kosten slechts een restant van de hoofdsom overblijft voor U als opdrachtgever. Wij gaan hier anders mee om. Bij elke gerechtelijke procedure maken wij een nauwkeurige kosten/batenanalyse. Bij ons is een gerechtelijke procedure geen doel op zich, maar een middel om voor onze klanten een optimaal resultaat te boeken. Wij durven zelfs in individuele gevallen een kostengarantie af te geven, zodat U nooit wordt geconfronteerd met onverwachte kosten.

In voorkomende gevallen handelen wij gerechtelijke procedures geheel in eigen beheer af. Onze werkzaamheden hebben betrekking op ondermeer:

- Het geven van juridische adviezen.
- Het inschatten van de kans dat de rechter een eis toewijst.
- Het inschatten van de verhaalsmogelijkheden.
- Het opstellen van dagvaardingen.
- Het indienen van conclusies.
- Het als Uw gemachtigde waarnemen van comparities.
- Het laten betekenen van vonnissen.
- Het sturen en opvolgen van eventuele uit te voeren executiemaatregelen.

Enkele voorbeelden van voorkomende zaken:

Voorbeeld 1
Bij een onbetwiste vordering met een hoge prioriteit hanteren wij een korte en strakke procedure. Wij kunnen binnen enkele uren passende maatregelen nemen om verhaalsmogelijkheden veilig te stellen door het leggen van conservatoir beslag.

Voorbeeld 2
Bestaan Uw vorderingen uit veelal lage bedragen, dan zullen wij Uw klanten meerdere keren sommeren om uw vordering(en) te voldoen. In tegenstelling tot de meeste partijen leggen wij geen enkele belemmering op om een debiteur te dagvaarden. Dit betekent dat wij ook bij zeer lage bedragen een vordering veilig stellen via een gerechtelijke procedure.

Voorbeeld 3
Het aanvragen van een faillissement kan een krachtig middel zijn om wanbetalers tot betaling te dwingen. We dienen hierbij zorgvuldig op te treden. We zullen in individuele gevallen de juiste strategie bepalen en een kosten/batenanalyse aan U voorleggen.

Vanzelfsprekend ontvangt U na het sluiten van een dossier een gedetailleerde afrekening met een overzicht van alle betaalde bedragen, eventuele tussentijdse afdrachten en gemaakte kosten. In tegenstelling tot de buitengerechtelijke incassoprocedure geldt niet het concept “no cure/no pay”. Wij voeren een gerechtelijke incassoprocedure in opdracht en voor rekening van een opdrachtgever. Wij vragen als Uw gemachtigde dan ook altijd Uw expliciete toestemming voordat een gerechtelijke incassoprocedure wordt opgestart. U mag van ons als specialist een advies verwachten waaronder een kosten-batenanalyse.

Wilt U Uw vordering via een gerechtelijke procedure veiligstellen, of bent u zelf gedagvaard, neem dan tijdens kantooruren contact met ons op. Hiernaast zijn wij 24 uur per dag bereikbaar via ons contactformulier. Klik
hier om U vrijblijvend te laten informeren.